Geodeziniai (kadastriniai) matavimai

Sklypų kadastriniai matavimai tel. +370 698 40821

(Norint sužinoti tikslią kadastrinių matavimų kainą Jums reikia žinoti savo sklypo unikalų arba kadastrinį numerį

Mūsų atliekamos paslaugos:

 • žemės sklypų kadastriniai matavimai (geodezija);
 • žemės sklypo kadastro duomenų atnaujinimas (kai kadastro duomenys pasikeičia dėl naujai pastatyto statinio ar jo rekonstravimo, žemės sklypo paskirties keitimo, naudmenų arba specialiųjų žemės naudojimo sąlygų pasikeitimo);
 • žemės sklypų kadastriniai matavimai po detaliojo plano;
 • topografinės nuotraukos (topo nuotraukos);
 • statinių išpildomosios nuotraukos;
 • kaimo plėtros projektai;
 • žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai (padalijimas, atidalijimas tarp bendraturčių, sujungimas, amalgamacija);
 • pasiūlymai notarui dėl žemės sklypo dalių naudojimosi tvarkos nustatymo;
 • servituto nustatymo žemės sklype planas;
 • riboženklių atstatymas.

 

Žemės sklypų kadastriniai matavimai

 Žemės sklypų kadastriniai matavimai, atliekami:

 1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotus žemės sklypus padalijant, atidalijant, sujungiant ir atliekant jų amalgamaciją.
 2. keičiant Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų, kurių ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės nenustatytos valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje, paskirtį
 3. perduodant nuosavybėn neatlygintinai kitos paskirties valstybinės žemės sklypus, esančius miestų teritorijoje;
 4. parduodant, išnuomojant ar suteikiant panaudai kitos paskirties valstybinės žemės sklypus, kurių ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės nenustatytos valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje
 5. žemės sklypo savininkui pageidaujant patikslinti žemės sklypo plotą, įregistruotą Nekilnojamojo turto registre, jeigu ribos posūkio taškų ir riboženklių koordinatės nenustatytos valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje.

 

Kadastrinių matavimų pagrindas yra nekilnojamojo turto savininko ar naudotojo, bendraturčių arba jų įgaliotų asmenų (toliau – užsakovai) ir kadastrinius matavimus atliekančio juridinio asmens (toliau – vykdytojas) susitarimas, jei kitaip nenumatyta įstatymais ar kitais teisės aktais.

Kadastriniai matavimai atliekami pagal teritorijų planavimo detaliuosius ir specialiuosius planus, institucijų, atsakingų už žemės sklypų formavimo valstybinėje žemėje organizavimą, patvirtintus žemės sklypų planus, naudojant topografinius planus bei kitą geodezinę ir topografinę medžiagą.

Kadastrinių matavimų kaina priklauso nuo sklypo ploto, užstatymo tankumo, sklypo konfigūracijos ir geografinės padėties. Su kiekvienu užsakovu kadastrinių matavimo atlikimo terminas yra derinamas individualiai ir pasirašoma paslaugų darbų atlikimo sutartis. Žemės sklypo kadastriniams matavimams atlikti reikia  pateikti preliminarių matavimų planą, nuosavybės teisę į žemės sklypą patvirtinantį dokumentą.

Kadastriniai matavimai atliekami vadovaujantis patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“, Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklėmis, patvirtintomis Žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 522 „Dėl Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių“, bei galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais.

  Atliekant žemės sklypų kadastrinius matavimus:

 1. nustatomos ir riboženkliais paženklinamos žemės sklypo ribos;
 2. geodeziniais prietaisais nustatomos riboženklių koordinatės, išmatuojamos žemės sklypo ribos, nustatomi kiti žemės sklypo ribų posūkio taškai ir ne mažiau kaip trys kiekviename sklype esančio pastato, išskyrus laikino pastato, kertės. Kadastriniai matavimai atliekami susiejant matavimus su valstybiniu geodeziniu tinklu arba su vietiniu geodeziniu tinklu, kuris susietas su valstybine koordinačių sistema;
 3. kartografuojami žemės naudmenų kontūrai;
 4. pažymimi plane objektai ir teritorijos, kuriems nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, kiti žemės naudojimo apribojimai, apskaičiuojami tų teritorijų plotai;
 5. matuojami ir plane pažymimi statiniai ir objektai, kuriems nustatyti servitutai;
 6. parengiamas žemės sklypo planas;
 7. užpildomas žemės sklypo ribų paženklinimo parodymo aktas, kitos žemės sklypo kadastro formos;

8. suformuojama nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byla.

Stat3

pav. Žemės sklypo plano fragmentas (žemės sklypo kadastriniai matavimai/ geodezija)

Topografinės nuotraukos (topo nuotraukos)

Topografinis planas – dokumentas, kurį sudaro gamtinių ir antropogeninių objektų, esančių Žemės paviršiujear virš jo, erdvinių duomenų rinkinys, kuriame šio erdvinių duomenų rinkinio objektai vaizduojami tam tikru masteliu ir sutartiniais ženklais.

Topografinis objektas – žemės paviršiuje esantis vietovės gamtinis (reljefo, hidrografijos, augalijos) ar antropogeninis objektas.

Geodezininkas, rengdamas topografinį planą:

 1. įrengia topografinio plano geodezinį pagrindą
 2. atlieka topografinių objektų geodezinius matavimus;
 3. įvertina atliktų geodezinių matavimų tikslumą;
 4. vadovaudamasis GKTR 3.01:2020 reikalavimais parengia išmatuotų topografinių objektų erdvinių duomenų rinkinį.
 5. parengia topografinio plano sudarymo ataskaitą.

Stat4

pav.  Topografinio plano fragmentas (topografinis planas)

Topografinis planas reikalingas projektavimo darbams, kad būtų galima įverti esamą situaciją ir parinkti geriausius techninius sprendinius.

Topografinės nuotraukos (topografiniai planai) rengiami geodezininko kvalifikaciją turinčio asmens.

Pagrindiniai kriterijai įtakojantys topografinės nuotraukos kainą – dydis ir užstatymo tankis. Kai kurias atvejais želdinių kiekis. Išskirtiniais atvejais kainą gali įtakoti papildomi projektuotojų ar užsakovų reikalavimai.

Statinių išpildomoji geodezinė nuotrauka

Statinio išpildomojoje geodezinėje  nuotraukoje nurodytos faktiškos statinio kampų koordinatės, faktiška statinio nulinė altitudė, statinio aukščiausio taško altitudė, statinio kampų atstumai nuo žemės sklypo ribų ar pastovių vietovės daiktų.

Tai geodeziniai matavimai , atliekami baigus statyti įvairius statinius . Nuotrauka parengiama atliekant geodezinius statinio matavimus valstybinėje koordinačių  ir aukščių sistemoje.

Stat5

pav.  Statinio išpildomosios geodezinės nuotraukos fragmentas

Žemės sklypo dalių naudojimosi tvarkos nustatymas

Žemė, kaip ir bet kuris kitas bendrosios dalinės nuosavybės objektas, valdoma, ja naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu. Nustatant naudojimosi žemės sklypu tvarką, turi būti parengtas žemės sklypo planas su bendraturčiams išskirtomis žemės sklypo dalimis. Žemės sklypo bendraturčiams tenkančios žemės sklypo dalys turi būti tokios, kad kiekvienam bendraturčiui išskirta žemės sklypo dalis būtų racionalių ribų, turi būti užtikrinta galimybė juos naudoti pagal paskirtį. Nustatoma naudojimosi tvarka kiekvienu konkrečiu atveju turi būti tokia, kad nekiltų prielaidų konfliktinėms situacijoms atsirasti. Susitarimas dėl naudojimosi žemės sklypu tvarkos nustatymo turi būti patvirtintas notaro.

Stat8

pav. Žemės sklypo naudojimosi tvarkos nustatymo plano fragmentas